Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Även skogsfåglar utsatta för vindkraft

Inte bara måsar och rovfåglar, utan också en del skogslevande småfåglar visade sig vara sårbara för vindkraftverk enligt en ny omfattande studie.

I undersökningen, som utfördes vid Yrkeshögskolan Novia och Helsingfors universitet bedömdes sårbarheten för vindkraft för 214 finländska fågelarter. Syftet med studien var att bedöma vilka häckfågelarter som förväntas löpa störst risk baserat på deras biologiska egenskaper, ekologiska krav och nationell bevarandestatus med tanke på den geografiska fördelningen av vindkraftsprojekt i Finland.
Det visade sig att tärnor, rovfåglar och måsar, men också vissa änder och skogslevande tättingar, är speciellt utsatta. Gällande tärnor, rovfåglar och måsar år resultaten i linje med den fokus för oro och debatt som redan tidigare förts i andra länder. Flera av de högst rankade arterna, såsom småtärnan och silltruten, finns främst längs kusterna, det vill säga geografiskt på samma platser där de flesta av de nuvarande och planerade vindkraftsparkerna i Finland ligger.


 

Vindenergi kan, liksom även andra energikällor, ha oönskade effekter på vilda djur, inklusive fåglar. Ett stort bekymmer är att kollision med vindkraftverk och annan infrastruktur kan ha negativa konsekvenser för bestånd av arter som redan har en ogynnsam bevarandestatus på grund av andra av människan orsakade faktorer.
År 2020 genererade totalt 821 vindkraftverk 9 procent av den el som konsumeras i Finland. En väsentlig ökning förväntas inom en snar framtid. När utbyggnaden av vindkraften expanderar blir det viktigt att inse riskerna för olika fågelarter och att placera vindkraftsparker där påverkan på de mest utsatta arterna kan undvikas.
 

Många forskare har tidigare fram-hållit att valet av var man ska bygga vindkraftsparker är speciellt viktigt för skyddet av sårbara arter. Detta gäller särskilt arter vars egenskaper, såsom långsam förökningstakt och ofördelaktiga bevarandestatus, hämmar återhämtningen efter att populationerna påverkats negativt. Ny internationell forskning tyder på att även en liten ökning av dödligheten på grund av kollisioner med turbinernas vingar kan påverka lokala populationer av känsliga arter avsevärt.
Kunskap om artens sårbarhet är ett första steg för att minska potentiella konflikter mellan fågelskydd och vind-energi. Resultaten av denna forskning visar att det finns flera arter som bättre än hittills bör beaktas när vindkraften byggs ut under de kommande åren. I kusttrakter är det skäl att förutom rovfåglar i högre grad beakta också tärnor, måsar och änder.

Topprankade fågelarter enligt prioriteringspoäng som beskriver hur sårbara de är för vindkraft i Finland (Balotari m.fl. 2021). Ett högt poängvärde innebär att arten enligt utförda beräkningar är speciellt sårbar för vindkraft.
CR = akut hotad, EN =starkt hotad, VU = sårbar, NT = nära hotad

Småtärna 14,0 EN

Kungsörn 13,0 VU

Silltrut 10,2 EN

Tornseglare 9,8 EN

Berguv 9,7 EN

Talltita 9,3 EN

Ormvråk 9,1 VU

Svarttärna 8,8 CR

Duvhök 8,3 NT

Bivråk 8,2 EN

   
     

Läs mer i originalpublikationen

Talltitan och vissa andra skogsarter lider av att skogen avverkas för att ge rum för vindkraftverk. Foto Magnus Östman

Topprankade fågelarter enligt prioriteringspoäng som beskriver hur sårbara de är för vindkraft i Finland (Balotari m.fl. 2021). Ett högt poängvärde innebär att arten enligt utförda beräkningar är speciellt sårbar för vindkraft.
CR = akut hotad, EN =starkt hotad, VU = sårbar, NT = nära hotad

Småtärna 14,0 EN

Kungsörn 13,0 VU

Silltrut 10,2 EN

Tornseglare 9,8 EN

Berguv 9,7 EN

Talltita 9,3 EN

Ormvråk 9,1 VU

Svarttärna 8,8 CR

Duvhök 8,3 NT

Bivråk 8,2 EN

   
 

 

 

Fabio Balotari-Chiebao, Finlands Natur nr 2/2021
Kommentarer (0)
Skriv siffran 4 med bokstäver:
 

Finlands Natur

är tidningen för dig som vill läsa om naturen och miljön i Finland på svenska. Papperstidningen utkommer fyra gånger per år. Här på vår webbsajt presenterar vi ett litet urval artiklar ur den tryckta tidningen, i kronologisk ordning. Ytterligare några artiklar kan läsas mot avgift på den finlandssvenska tidskriftsportalen Paperini.

Är du intresserad av något särskilt ämne? Då kan du söka efter artiklar i 22 kategorier. Vill du läsa ännu fler artiklar? 
Då är det dags att börja prenumerera på Finlands Natur!
Den tryckta tidningen tidningen innehåller förutom miljörelaterat material även rikligt med faktaspäckade naturreportage illustrerade med högklassiga naturfoton.

 

Vårdbiotoperna är artrika och vackra

Genom att restaurera vårdbiotoper slår man två flugor i en smäll: biodiversiteten i våra artrikaste naturmiljöer gynnas och vackra landskap skapas.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2021

Även skogsfåglar utsatta för vindkraft

Inte bara måsar och rovfåglar, utan också en del skogslevande småfåglar visade sig vara sårbara för vindkraftverk enligt en ny omfattande studie.Läs mera »
Fabio Balotari-Chiebao, Finlands Natur nr 2/2021

Den eviga plasten

Kolumn med Marcus Rosenlund: "Den eviga plasten"Läs mera »
Marcus Rosenlund, Finlands Natur nr 2/2021

Påverka i landskapen

Vi bor alla i ett landskap och den vardagliga miljön runtomkring oss är långt förutbestämd av beslutsfattarna på landskapsnivå – ofta redan för åratal sedan. Hur mycket som egentligen styrs av kommunöverskridande landskap istället för en egens hemkommun kan vara överraskande. Läs mera »
Tuuli Solhagen, Finlands Natur nr 2/2021

Placera grönt

Money makes the world go round. Det gäller också ekologiskt hållbar utveckling, även om alla kanske inte gärna förknippar pengar med gröna världen.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2021

Myrarna kan ännu räddas

Genom att fylla igen gamla diken kan man återskapa myrarnas naturliga vattenbalans och få myrens växter och djur att återvända. Det här satsar man nu stort på inom livsmiljöprogrammet Helmi.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 1/2021

Gruvdrift och skogsavverkningar ljuder på scenen

– Människan är inte överordnad naturen och vi är alla ett och lika värda – människan, naturen och djuren. Tonsättaren Cecilia Damström använder sin röst för att ta ställning i samhället och talar för det hon tror på, nämligen jämställdhet. Läs mera »
Tuuli Solhagen, Finlands Natur nr 1/2021

Aktivistens handbok: Påverka i kommunen

Hur kan du påverka din omgivning och hur får du gehör för dina åsikter och idéer? I den här serien ger vi dig verktyg till att vara en aktiv medborgare och invånare. Läs mera »
Tuuli Solhagen, Finlands Natur nr 1/2021

Välj rätt stormkök

Ett välfungerande stormkök är en förutsättning för att matlagning i naturen ska vara rolig och att slutresultatet blir gott!Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 1/2021

Över vita vidder

I östra Lappland bjuder UKK-nationalparken med sina mjukt böljande fjällandskap på fantastiska naturupplevelser även vintertid. Men den som ger sig ut i den här ödemarken ska helst vara både vältränad och försedd med rätt utrustning. Läs mera »
Bernt Nordman, Finlands Natur nr 4/2020